จากกรณี CTH…แอปเปิ้ลและคนทำแอพฯจะโดนอะไรบ้างในทางกฎหมาย

จากกรณี CTH…แอปเปิ้ลและคนทำแอพฯจะโดนอะไรบ้างในทางกฎหมาย

จากกรณี CTH ผู้ได้รับลิขสิทธิ์เผยแพร่ฟุตบอลพรีเมียร์ลึกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้ส่งเรื่องฟ้องแอปเปิ้ล 100 ล้านบาท จากกรณีปล่อยให้มีแอพฯลักลอบเผยแพร่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่ใน App Store เราลองมาดูทางด้านกฎหมายกันว่าทั้งแอปเปิ้ลและคนทำแอพฯเข้าข่ายผิดอะไรบ้างตามกฎหมายไทย และสุดท้ายคือนอกจากเงินค่าเสียหายทางแพ่งแล้วแอปเปิ้ลมีสิทธิ์ติดคุกหรือไม่

 

ทั้งหมดที่ได้อ่านจะได้อ่านด้านล่างผมไม่ได้เขียนเอง แต่ให้ผู้รู้กฎหมายมาช่วยเขียนเพื่อให้เราที่เป็นคนทั่วไปได้ทราบว่ากรณีที่ CTH ฟ้องแอปเปิ้ล ผิดแบบไหน ผิดยังไง และบทลงโทษเป็นอย่างไร แล้วที่สงสัยกันว่าแอพฯที่ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดึงสัญญาณจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ CTH แล้วทำไมถึงมีความผิด โดยข้อมูลทั้งหมดอิงตามกฎหมายประเทศไทย

ผมอ่านแล้วสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากแม้จะเป็นภาษากฎหมายก็ตาม เชื่อว่าผู้อ่านก็น่าจะเข้าใจได้ด้วยเช่นกัน

 

—————————–

แอปเปิ้ลจะแพ้หรือเปล่า? (ทางอาญา ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

 

จาก พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การกระทำของแอปเปิ้ลเข้ามาตรา 29 (3) อย่างแน่นอน  เพราะแอปเปิ้ลเองก็ได้รายได้ 30% จากการขายแอพฯดังกล่าวด้วย

 

มาตรา 29 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(1) จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(2) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(3) จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า

 

ตามข่าว CTH ยังได้แจ้งไปยังแอปเปิ้ลแล้วถึง 2 ครั้งเพื่อให้นำแอพฯดังกล่าวออกจาก App Store  เพราะฉะนั้นแอปเปิ้ลจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้  ซึ่งตัวผู้พัฒนาแอพฯต้องผิดตามมาตรานี้อย่างแน่นอน

มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ

(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

(4) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

 

แล้วแอปเปิ้ลและผู้พัฒนาแอพฯจะโดนโทษอะไรบ้าง?

มาตรา 70 ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งตัวผู้พัฒนาแอพฯนั้นติดคุกได้อยุ่แล้ว แต่แอปเปิ้ลมีสถานะเป็นบริษัท แล้วจะติดคุกยังไง พรบ.ลิขสิทธิ์มีบัญญัติไว้อยู่แล้วในมาตรา 74

มาตรา 74 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

 

ติดคุกไปแล้ว จ่ายค่าปรับไปแล้ว แล้ว CTH ได้อะไรบ้าง?

ค่าปรับตามมาตรา 70 ที่แอปเปิ้ลและผู้พัฒนาแอพฯจะต้องจ่ายให้ CTH ครึ่งหนึ่งตามมาตรา 76

มาตรา 76 ค่าปรับที่ได้ชำระตามคำพิพากษา ให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นจำนวนกึ่งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งสำหรับส่วนที่เกินจำนวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได้รับแล้วนั้น

ทางแพ่ง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

CTH ฟ้องแอปเปิ้ลตามมาตรานี้ โดยเลือกจะไม่ฟ้องผู้พัฒนาแอพฯเพราะคงเห็นแล้วว่าตัวผู้พัฒนาแอพไม่น่าจะมีเงินมากขนาดนั้นมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับ CTH ได้  ซึ่งทาง CTH ก็ต้องนำสืบให้ได้ว่าตัวเองสูญเสียรายได้จากการถ่ายถอดอย่างไร ขนาดไหน  ส่วนคนที่งงว่าทำไม CTH ถึงเสียหาย ก็เพราะว่า CTH ได้ทำสัญญากับทางเจ้าของลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกส์ให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการถ่ายทอด  ถือว่า CTH มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกส์ในประเทศไทย  ถึงแม้แอพดังกล่าวจะไม่ได้ดึงสัญญาณมาจาก CTH แต่ก็ได้กระทำการให้มีการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกส์ให้ผู้ชมได้ชมได้ในประเทศไทย  ดังนั้นจึงถือว่าละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ CTH

ถ้าเป็นในอเมริกาแล้วแอปเปิ้ลปล่อยให้มีกรณีนี้เกิดขึ้นก็จะมีความผิดตามกฎหมาย The Digital Millennium Copyright Act 1988 (DMCA)  และกฎหมาย Stop Online Piracy Act (SOPA)  ซึ่งกฎหมาย SOPA นั้นมีข้อกำหนดไว้ว่าถ้าตัว ISP ได้รับแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ถึง 3 ครั้งแล้ว จะต้องดำเนินการถอด content นั้นๆออกจากเว็บไซต์ทันที มิเช่นนั้นจะมีความผิด  แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายไทยไม่มีหลักการนี้  ดังนั้นทาง CTH จึงไม่จำเป็นต้องแจ้ง Apple ถึง 3 ครั้ง

ก็ต้องรอดูต่อไปว่าคดีนี้จะจบยังไง  แต่คาดว่าน่าจะจบโดยการเจรจากันนอกศาล เพราะความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์นั้นเป็นความผิดที่ยอมความได้ ถ้าทาง CTH ได้รับค่าเสียหายที่สมน้ำสมเนื้อจากทางแอปเปิ้ล ทาง CTH ก็อาจจะถอนฟ้องได้  อย่างไรก็ตามคดีนี้ถือเป็นคดีที่น่าสนใจมากและอาจเป็นบรรทัดฐานของคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของบรรดา application บนมือถือต่อไปYou May Also Like:

Facebook คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในไทย เริ่มปี 2019

เพิ่งมีข่าวออกมาว่า Facebook ทุ่มเงิน 200 ล้านปอนด์คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเอเชีย เป็นการตัดหน้าทั้ง BeIn และ Fox Sports Asia โดยเริ่มถ่ายทอดสดฤดูกลาล 2019-2020  ..

แอปเปิ้ลหาทางเจรจาราคาจอ OLED กับซัมซุงให้มีราคาถูกลง

มีข้อมูลออกมาว่าตอนนี้แอปเปิ้ลกำลังเจรจากับซัมซุงที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนจอ OLED ให้มีราคาถูกลงเพื่อใช้ผลิต iPhone ที่จะออกใหม่ปลายปีนี้  ..

แอปเปิ้ลแจ้งจดรหัสสินค้ากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหลายรายการ คาดปีนี้ iPhone ออกใหม่ 3 รุ่น

มีข่าวออกมาว่าแอปเปิ้ลได้ทำการจดรหัสสินค้ากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหลายรายการ ทั้งหมดเป็นรหัสสินค้าของ iPhone รุ่นใหม่ที่เก็งกันว่าปีนี้จะออกมาถึง 3 รุ่นด้วยกัน ..

Share

Tweet

Email