Tag: Australia

แอปเปิ้ลยอมคืนเงินให้ลูกค้าที่เข้าใจผิดคิดว่า iPad (3rd Gen) ใช้ 4G ได้ในออสเตรเลีย

เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในออสเตรเลียได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่าแอปเปิ้ลทำให้ผู้ใช้งานในออสเตรเลียเข้าใจผิดคิดว่า iPad (3rd Gen) สามารถใช้งาน 4G ในออสเตรเลียได้เหมือนในโฆษณา ซึ่งผลออกมาว่าแอปเปิ้ลต้องยอมคืนเงินให้ลูกค้าที่เกิดความเข้าใจผิด ..