Tag: Bluetooth 5

มาตรฐาน Bluetooth 5 ออกมาแล้วระยะทำการได้ไกลกว่าปัจจุบัน 4 เท่า

ในที่สุด Bluetooth 5 ก็ออกมาแล้วเรียบร้อย โดยมาตรฐานใหม่นี้มีความสามารถมากกว่าเดิมทั้งในเรื่องระยะที่ทำได้ไกลกว่าเดิม และความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ทำได้ดีกว่าเดิม ..